Emissionsmätningar

Finn Miljöteknik AB är ett luftlaboratorium som tillhandahåller mättjänster för kontroll av emissioner till luft.

Emissionsmätningar genomförs ofta för kontroll av villkor i miljötillstånd eller krav i generella föreskrifter och förordningar. Därutöver sker emissionsmätningar för kontroll av garantier i samband med prestandaprovsmätningar på nya eller ombyggda förbränningsanläggningar.

Finn Miljöteknik AB kan erbjuda emissionskontroller med avseende på stoft, kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid, syre och temperatur.